01_balakanda_sarga001 தப: ஸ்வாத்யாய நிரதாம் தபஸ்வீ வாக்விதாம் வரம் ।
நாரம் பரிபப்ரச் வால்மீகி: முநி பும்வம் ॥ 1-1-1
க: நு அஸ்மிந் ஸம்ப்ரதம் லோகே குணவாந் க: ச வீர்யவாந் ।
ர்மஜ்ஞ: ச க்தஜ்ஞ: ச ஸத்ய வாக்யோ த் வ்ரத: ॥ 1-1-2
சாரித்ரேண ச கோ யுக்த: ஸ।ர்வ பூதேஷு கோ ஹித: ।
வித்வாந் க: க: ஸமர்: ச க: ச ஏக ப்ரிய ர்ஶந: ॥ 1-1-3
ஆத்மவாந் கோ ஜித க்ரோதோ த்யுதிமாந் க: அநஸூயக: ।
கஸ்ய பிப்யதி தேவா: ச ஜாத ரோஷஸ்ய ஸம்யுகே ॥ 1-1-4
ஏதத் இச்சாமி அஹம் ஶ்ரோதும் பரம் கௌதூஹலம் ஹி மே ।
மஹர்ஷே த்வம் ஸமர்தோ(அ)ஸி ஜ்ஞாதும் ஏவம் விம் நரம் ॥ 1-1-5
ஶ்ருத்வா ச ஏதத் த்ரிலோகஜ்ஞோ வால்மீகே: நாரதோ வச: ।
ஶ்ரூயதாம் இதி ச ஆமந்த்ர்ய ப்ரஹ்ஷ்டோ வாக்யம் அப்ரவீத் ॥ 1-1-6
ஹவோ துர்லபா: ச ஏவ யே த்வயா கீர்திதா குணா: ।
முநே வக்ஷ்ஷ்யாமி அஹம் புத்த்வா தை: உக்த: ஶ்ரூயதாம் நர: ॥ 1-1-7
இக்ஷ்வாகு வம்ஶ ப்ரவோ ராமோ நாம ஜநை: ஶ்ருத: ।
நியத ஆத்மா மஹாவீர்யோ த்யுதிமாந் த்திமாந் வஶீ ॥ 1-1-8
புத்திமாந் நீதிமாந் வாங்க்மீ ஶ்ரீமாந் ஶத்ரு நிர்ஹண: ।
விபுலாம்ஸோ மஹாபாஹு: கம்பு க்ரீவோ மஹாஹநு: ॥ 1-1-9
மஹோரஸ்கோ மஹேஷ்வாஸோ கூ ஜத்ரு: அரிந்ம: ।
ஆஜாநு பாஹு: ஸுஶிரா: ஸுலலாட: ஸுவிக்ரம: ॥ 1-1-10
ஸம: ஸம விக்த அம்: ஸ்நிக் வர்ண: ப்ரதாபவாந் ।
பீந வக்ஷா விஶாலாக்ஷோ லக்ஷ்மீவாந் ஶு லக்ஷண: ॥ 1-1-11
ர்மஜ்ஞ: ஸத்ய ஸந்: ச ப்ரஜாநாம் ச ஹிதே ரத: ।
யஶஸ்வீ ஜ்ஞாந ஸம்பந்ந: ஶுசி: வஶ்ய: ஸமாதிமாந் ॥ 1-1-12
ப்ரஜாபதி ஸம: ஶ்ரீமாந் தா ரிபு நிஷூந: ।
ரக்ஷிதா ஜீவலோகஸ்ய ர்மஸ்ய பரி ரக்ஷிதா॥ 1-1-13
ரக்ஷிதா ஸ்வஸ்ய ர்மஸ்ய ஸ்வ ஜநஸ்ய ச ரக்ஷிதா ।
வே வேதாங் தத்த்வஜ்ஞோ நுர் வேதே ச நிஷ்டித: ॥ 1-1-14
ஸர்வ ஶாஸ்த்ர அர் தத்த்வஜ்ஞோ ஸ்ம்திமாந் ப்ரதிபாநவாந் ।
ஸர்வலோக ப்ரிய: ஸாது: அதீநாஅத்மா விசக்ஷண: ॥ 1-1-15
ஸர்வதாபித: ஸத்பி: ஸமுத்ர இவ ஸிந்துபி: ।
அர்ய: ஸர்வஸம: ச ஏவ ஸதைவ ப்ரிய ர்ஶந: ॥ 1-1-16
ஸ ச ஸர்வ குணோபேத: கௌஸல்ய ஆநம் வர்ந: ।
ஸமுத்ர இவ காம்பீர்யே தைர்யேண ஹிமவாந் இவ ॥ 1-1-17
விஷ்ணுநா ஸத்ஶோ வீர்யே ஸோமவத் ப்ரிய ர்ஶந: ।
கால அக்நி ஸத்ஶ: க்ரோதே க்ஷமயா ப்த்வீ ஸம: ॥ 1-1-18
தேந ஸம: த்யாகே ஸத்யே ர்ம இவ அபர: ।
தம் ஏவம் குண ஸம்பந்நம் ராமம் ஸத்ய பராக்ரமம் ॥ 1-1-19
ஜ்யேஷ்டம் ஶ்ரேஷ்ட குணை: யுக்தம் ப்ரியம் ஶர: ஸுதம் ।
ப்ரக்தீநாம் ஹிதை: யுக்தம் ப்ரக்தி ப்ரிய காம்யயா ॥ 1-1-20
யௌவ ராஜ்யேந ஸம்யோக்தும் ஐச்த் ப்ரீத்யா மஹீபதி: ।
தஸ்ய அபிஷேக ஸம்பாராந் த்ஷ்ட்வா பார்யா அ கைகயீ ॥ 1-1-21
பூர்வம் த்த வரா தேவீ வரம் ஏநம் அயாசத ।
விவாஸநம் ச ராமஸ்ய ரதஸ்ய அபிஷேசநம் ॥ 1-1-22
ஸ ஸத்ய வசநாத் ராஜா ர்ம பாஶேந ஸம்யத: ।
விவாஸயாமாஸ ஸுதம் ராமம் ஶர: ப்ரியம் ॥ 1-1-23
ஸ ஜகாம வநம் வீர: ப்ரதிஜ்ஞாம் அநுபாலயந் ।
பிதுர் வசந நிர்தேஶாத் கைகேய்யா: ப்ரிய காரணாத் ॥ 1-1-24
தம் வ்ரஜந்தம் ப்ரியோ ப்ராதா லக்ஷ்மண: அநுஜகாம ஹ ।
ஸ்நேஹாத் விநய ஸம்பந்ந: ஸுமித்ர ஆநம் வர்ந: ॥ 1-1-25
ப்ராதரம் யிதோ ப்ராது: ஸௌப்ராத்ரம் அநு ர்ஶயந் ।
ராமஸ்ய யிதா பார்யா நித்யம் ப்ராண ஸமா ஹிதா ॥ 1-1-26
ஜநகஸ்ய குலே ஜாதா தேவ மாயேவ நிர் மிதா ।
ஸர்வ லக்ஷண ஸம்பந்நா நாரீணாம் உத்தமா வதூ: ॥ 1-1-27
ஸீதாப்ய அநுதா ராமம் ஶஶிநம் ரோஹிணீ யதா
பௌரை: அநுதோ தூரம் பித்ரா ஶரதேந ச ॥ 1-1-28
ஶ்ஙிபேர புரே ஸூதம் ம்கா கூலே வ்யஸர்ஜயத் ।
குஹம் ஆஸாத்ர்மாத்மா நிஷாதிபதிம் ப்ரியம் ॥ 1-1-29
குஹேஅந ஸஹிதோ ராமோ லக்ஷ்மணேந ச ஸீதயா ।
தே வநேந வநம் த்வா நதீ: தீர்த்வா ஹு உகா: ॥ 1-1-30
சித்ரகூடம் அநுப்ராப்ய த்வாஜஸ்ய ஶாஸநாத் ।
ரம்யம் ஆவஸம் க்த்வா ரமமாணா வநே த்ரய: ॥ 1-1-31
தேந்ர்வ ஸங்காஶா: தத்ர தே ந்யவஸந் ஸும் ।
சித்ரகூடம் தே ராமே புத்ர ஶோக ஆதுர: ததா ॥ 1-1-32
ராஜா ஶர: ஸ்வர்ம் ஜகாம விலபந் ஸுதம் ।
தே து தஸ்மிந் ரதோ வஸிஷ் ப்ரமுகை: த்விஜை: ॥ 1-1-33
நியுஜ்யமாநோ ராஜ்யாய ந இச்த் ராஜ்யம் மஹால: ।
ஸ ஜகாம வநம் வீரோ ராம பா ப்ரஸாக: ॥ 1-1-34
த்வா து ஸ மஹாத்மாநம் ராமம் ஸத்ய பராக்ரமம் ।
அயாசத் ப்ராதரம் ராமம் ஆர்ய பாவ புரஸ்க்த: ॥ 1-1-35
த்வம் ஏவ ராஜா ர்மஜ்ஞ இதி ராமம் வச: அப்ரவீத் ।
ராமோ(அ)பி பரமோதார: ஸுமு: ஸுமஹாயஶா: ॥ 1-1-36
ந ச இச்த் பிதுர் ஆதேஶாத் ராஜ்யம் ராமோ மஹால: ।
பாதுகே ச அஸ்ய ராஜ்யாய ந்யாஸம் த்த்வா புந: புந: ॥ 1-1-37
நிவர்தயாமாஸ ததோ ரதம் ரத அக்ரஜ: ।
ஸ காமம் அநவாப்ய ஏவ ராம பாதா உபஸ்ப்ஶந் ॥ 1-1-38
நந்தி க்ராமே அகரோத் ராஜ்யம் ராம ஆமந காங்க்ஷயா ।
தே து ரதே ஶ்ரீமாந் ஸத்ய ஸந்தோ ஜிதேந்த்ரிய: ॥ 1-1-39
ராம: து புந: ஆலக்ஷ்ய நாரஸ்ய ஜநஸ்ய ச ।
தத்ர ஆமநம் ஏகாக்ரோ ண்காந் ப்ரவிவேஶ ஹ ।1-1-40
ப்ரவிஶ்ய து மஹாஅரண்யம் ராமோ ராஜீவ லோசந: ।
விராம் ராக்ஷஸம் ஹத்வா ஶரம்ம் ர்ஶ ஹ ॥ 1-1-41
ஸுதீக்ஷ்ணம் ச அபி அஸ்த்யம் ச அஸ்த்ய ப்ராதரம் ததா
ஸ்த்ய வசநாத் ச ஏவ ஜக்ராஹ ஐந்த்ரம் ஶராஸநம் ॥ 1-1-42
ட்ம் ச பரம ப்ரீத: தூணீ ச அக்ஷய ஸாயகௌ ।
வஸத: தஸ்ய ராமஸ்ய வநே வந சரை: ஸஹ ॥ 1-1-43
ஷய: அப்யாமந் ஸர்வே வதாய அஸுர ரக்ஷஸாம் ।
ஸ தேஷாம் ப்ரதி ஶுஶ்ராவ ராக்ஷஸாநாம் ததா வநே ॥ 1-1-44
ப்ரதிஜ்ஞாத: ச ராமேண வ: ஸம்யதி ரக்ஷஸாம் ।
ஷீணாம் அக்நி கல்பாநாம் ம்காரண்ய வாஸீநாம் ॥ 1-1-45
தேந தத்ர ஏவ வஸதா ஜநஸ்தாந நிவாஸிநீ ।
விரூபிதா ஶூர்பணகா ராக்ஷஸீ காம ரூபிணீ ॥ 1-1-46
தத: ஶூர்பணகா வாக்யாத் உத்யுக்தாந் ஸர்வ ராக்ஷஸாந் ।
ரம் த்ரிஶிரஸம் ச ஏவ தூஷணம் ச ஏவ ராக்ஷஸம் ॥ 1-1-47
நிஜகாந ரணே ராம: தேஷாம் ச ஏவ ப அநுகாந் ।
வநே தஸ்மிந் நிவஸதா ஜநஸ்தாந நிவாஸிநாம் ॥ 1-1-48
ரக்ஷஸாம் நிஹதாநி அஸந் ஸஹஸ்ராணி சதுர் ஶ ।
ததோ ஜ்ஞாதி வம் ஶ்ருத்வா ராவண: க்ரோ மூர்சித: ॥ 1-1-49
ஸஹாயம் வரயாமாஸ மாரீசம் நாம ராக்ஷஸம் ।
வார்யமாண: ஸுஹுஶோ மாரீசேந ஸ ராவண: ॥ 1-1-50
ந விரோதோ லவதா க்ஷமோ ராவண தேந தே ।
அநாத்த்ய து தத் வாக்யம் ராவண: கால சோதித: ॥ 1-1-51
காம ஸஹ மாரீச: தஸ்ய ஆஶ்ரம பம் ததா
தேந மாயாவிநா தூரம் அபவாஹ்ய ந்ப ஆத்மஜௌ ॥ 1-1-52
ஜஹார பார்யாம் ராமஸ்ய க்த்ரம் ஹத்வா ஜடாயுஷம் ।
க்த்ரம் ச நிஹதம் த்ஷ்ட்வா ஹ்தாம் ஶ்ருத்வா ச மைதிலீம் ॥ 1-1-53
ராவ: ஶோக ஸந்தப்தோ விலலாப ஆகுல இந்த்ரிய: ।
தத: தேந ஏவ ஶோகேந க்த்ரம் க் த்வா ஜடாயுஷம் ॥ 1-1-54
மார்மாணோ வநே ஸீதாம் ராக்ஷஸம் ஸம்ர்ஶ ஹ ।
ம்ம் நாம ரூபேண விக்தம் கோ।ர்ஶநம் ॥ 1-1-55
தம் நிஹத்ய மஹாபாஹு: தாஹ ஸ்வர்த: ச ஸ: ।
ஸ ச அஸ்ய கயாமாஸ ஶரீம் ர்ம சாரிணீம் ॥ 1-1-56
ஶ்ரமணாம் ர்ம நிபுணாம் அபிச் இதி ராவ ।
ஸ: அப்ச்ந் மஹாதேஜா: ஶரீம் ஶத்ரு ஸூந: ॥ 1-1-57
।ர்யா பூஜித: ஸம்யக் ராமோ ஶர ஆத்மஜ: ।
பம்பா தீரே ஹநுமதா ஸம்தோ வாநரேண ஹ ॥ 1-1-58
ஹநுமத் வசநாத் ச ஏவ ஸுக்ரீவேண ஸமாத: ।
ஸுக்ரீவாய ச தத் ஸர்வம் ஶம்ஸத் ராமோ மஹால: ॥ 1-1-59
தித: தத் யதா வ்த்தம் ஸீதாயா: ச விஶேஷத: ।
ஸுக்ரீவ: ச அபி தத் ஸர்வம் ஶ்ருத்வா ராமஸ்ய வாநர: ॥ 1-1-60
சகார ஸக்யம் ராமேண ப்ரீத: ச ஏவ அக்நி ஸாக்ஷிகம் ।
ததோ வாநர ராஜேந வைர அநுகநம் ப்ரதி ॥ 1-1-61
ராமாய ஆவேதிதம் ஸர்வம் ப்ரணயாத் து:கிதேந ச ।
ப்ரதிஜ்ஞாதம் ச ராமேண ததா வாலி வம் ப்ரதி ॥ 1-1-62
வாலிந: ச லம் தத்ர கயாமாஸ வாநர: ।
ஸுக்ரீவ: ஶங்கித: ச ஆஸீத் நித்யம் வீர்யேண ராவே ॥ 1-1-63
ராவ: ப்ரத்யயார்ம் து தும்துபே: காயம் உத்தமம் ।
ர்ஶயாமாஸ ஸுக்ரீவ: மஹாபர்வத ஸம்நிம் ॥ 1-1-64
உத்ஸ்மயித்வா மஹாபாஹு: ப்ரேக்ஷ்ய ச அஸ்தி மஹால: ।
பா அம்குஷ்டேந சிக்ஷேப ஸம்பூர்ணம் ஶ யோஜநம் ॥ 1-1-65
பிபே ச புந: ஸாலாந் ஸப்த ஏகேந மஹா இஷுணா ।
கிரிம் ரஸாதலம் சைவ ஜநயந் ப்ரத்யயம் ததா ॥ 1-1-66
தத: ப்ரீத மநா: தேந விஶ்வஸ்த: ஸ மஹாகபி: ।
கிஷ்கிம்தாம் ராம ஸஹிதோ ஜகாம ச குஹாம் ததா ॥ 1-1-67
தத: அர்ஜத் ஹரிவர: ஸுக்ரீவோ ஹேம பிம்ல: ।
தேந நாதேந மஹதா நிர்ஜகாம ஹரீஶ்வர: ॥ 1-1-68
அநுமாந்ய ததா தாராம் ஸுக்ரீவேண ஸமாத: ।
நிஜகாந ச தத்ர ஏநம் ஶரேண ஏகேந ராவ: ॥ 1-1-69
தத: ஸுக்ரீவ வசநாத் ஹத்வா வாலிநம் ஆஹவே ।
ஸுக்ரீவம் ஏவ தத் ராஜ்யே ராவ: ப்ரத்யபாயத் ॥ 1-1-70
ஸ ச ஸர்வாந் ஸமாநீய வாநராந் வாநரர்ஷ: ।
திஶ: ப்ரஸ்தாபயாமாஸ தித்க்ஷு: ஜநக ஆத்மஜாம் ॥ 1-1-71
ததோ க்த்ரஸ்ய வசநாத் ஸம்பாதே: ஹநுமாந் லீ ।
ஶத யோஜந விஸ்தீர்ணம் புப்லுவே லவண அர்ணவம் ॥ 1-1-72
தத்ர லங்காம் ஸமாஸாத்ய புரீம் ராவண பாலிதாம் ।
ர்ஶ ஸீதாம் த்யாயந்தீம் அஶோக வநிகாம் தாம் ॥ 1-1-73
நிவேயித்வா அபிஜ்ஞாநம் ப்ரவ்த்திம் ச நிவேத்ய ச ।
ஸமாஶ்வாஸ்ய ச வைதேஹீம் மர்யாமாஸ தோரணம் ॥ 1-1-74
பஞ்ச ஸேந அக்காந் ஹத்வா ஸப்த மந்த்ரி ஸுதாந் அபி ।
ஶூரம் அக்ஷம் ச நிஷ்பிஷ்ய க்ரஹணம் ஸமுபாமத் ॥ 1-1-75
அஸ்த்ரேண உந்முக்தம் ஆத்மாநம் ஜ்ஞாத்வா பைதாமஹாத் வராத் ।
மர்ஷயந் ராக்ஷஸாந் வீரோ யந்த்ரிண: தாந் யத்ச்யா ॥ 1-1-76
ததோ க்த்வா புரீம் லங்காம் தே ஸீதாம் ச மைதிலீம் ।
ராமாய ப்ரியம் ஆக்யாதும் புந: ஆயாத் மஹாகபி: ॥ 1-1-77
ஸ: அபிம்ய மஹாத்மாநம் க்த்வா ராமம் ப்ரக்ஷிணம் ।
ந்யவேயத் அமேயாத்மா த்ஷ்டா ஸீதா இதி தத்த்வத: ॥ 1-1-78
தத: ஸுக்ரீவ ஸஹிதோ த்வா தீரம் மஹா உதே: ।
ஸமுத்ரம் க்ஷோயாமாஸ ஶரை: ஆதித்ய ஸந்நிபை: ॥ 1-1-79
ர்ஶயாமாஸ ச ஆத்மாநம் ஸமுத்ர: ஸரிதாம் பதி: ।
ஸமுத்ர வசநாத் ச ஏவ நலம் ஸேதும் அகாரயத் ॥ 1-1-80
தேந த்வா புரீம் லங்காம் ஹத்வா ராவணம் ஆஹவே ।
ராம: ஸீதாம் அநுப்ராப்ய பராம் வ்ரீடாம் உபாமத் ॥ 1-1-81
தாம் உவாச தத: ராம: பருஷம் ஜந ஸம்ஸதி
அம்ஷ்யமாணா ஸா ஸீதா விவேஶ ஜ்வலநம் ஸதீ ॥ 1-1-82
தத: அக்நி வசநாத் ஸீதாம் ஜ்ஞாத்வா வித கல்மஷாம் ।
கர்மணா தேந மஹதா த்ரைலோக்யம் ஸ சராசரம் ॥ 1-1-83
தேவர்ஷி ணம் துஷ்டம் ராவஸ்ய மஹாத்மந: ॥
பௌ ராம: ஸம்ப்ரஹ்ஷ்ட: பூஜித: ஸர்வ தேவதை: ॥ 1-1-84
ப்யஷிச்ய ச லங்காயாம் ராக்ஷஸ இந்த்ரம் விபீஷணம் ।
க்தக்த்ய: ததா ராமோ விஜ்வர: ப்ரமுமோ ஹ ॥ 1-1-85
தேவதாப்யோ வராம் ப்ராப்ய ஸமுத்தாப்ய ச வாநராந் ।
அயோத்யாம் ப்ரஸ்தித: ராம: புஷ்பகேண ஸுஹ்த் வ்த: ॥ 1-1-86
த்வாஜ ஆஶ்ரமம் த்வா ராம: ஸத்யபராக்ரம: ।
ரதஸ்ய அந்திகம் ராமோ ஹநூமந்தம் வ்யஸர்ஜயத் ॥ 1-1-87
புந: ஆக்யாயிகாம் ஜல்பந் ஸுக்ரீவ ஸஹித: ததா
புஷ்பகம் தத் ஸமாரூஹ்ய நம்திக்ராமம் யயௌ ததா ॥ 1-1-88
நம்திக்ராமே ஜடாம் ஹித்வா ப்ராத்பி: ஸஹிதோ அந: ।
ராம: ஸீதாம் அநுப்ராப்ய ராஜ்யம் புந: அவாப்தவாந் ॥ 1-1-89
ப்ரஹ்ஷ்டோ முதிதோ லோக: துஷ்ட: புஷ்ட: ஸுதார்மிக: ।
நிராமயோ ஹி அரோ: ச துர் பிக்ஷ ய வர்ஜித: ॥ 1-1-90
ந புத்ர மரணம் கேசித் த்ரக்ஷ்யந்தி புருஷா: க்வசித் ।
நார்ய: ச அவிவா நித்யம் விஷ்யந்தி பதி வ்ரதா: ॥ 1-1-91
ந ச அக்நிஜம் யம் கிந்சித் ந அப்ஸு மஜ்ஜந்தி ஜந்தவ: ।
ந வாதஜம் யம் கிந்சித் ந அபி ஜ்வர க்தம் ததா ॥ 1-1-92
ந ச அபி க்ஷுத் யம் தத்ர ந தஸ்கர யம் ததா
ராணி ச ராஷ்ட்ராணி தாந்ய யுதாநி ச ॥ 1-1-93
நித்யம் ப்ரமுதிதா: ஸர்வே யதா க்த யுகேதா
அஶ்வமே ஶதை: இஷ்ட்வா ததா ஹு ஸுவ।ர்ணகை: ॥ 1-1-94
வாம் கோட்யயுதம் த்த்வா வித்ப்யோ விதி பூர்வகம் ।
அஸம்க்யேயம் நம் த்த்வா ப்ராஹ்மணேபோ மஹாயஶா: ॥ 1-1-95
ராஜ வம்ஶாந் ஶத குணாந் ஸ்தாப இஷ்யதி ராவ: ।
சாதுர் வர்ண்யம் ச லோகே அஸ்மிந் ஸ்வே ஸ்வே ர்மே நியோக்ஷ்யதி ॥ 1-1-96
ஶ வர்ஷ ஸஹஸ்ராணி ஶ வர்ஷ ஶதாநி ச ।
ராமோ ராஜ்யம் உபாஸித்வா ப்ரஹ்ம லோகம் ப்ரயாஸ்யதி ॥ 1-1-97
ம் பவித்ரம் பாபக்நம் புண்யம் வேதை: ச ஸம்மிதம் ।
ய: படேத் ராம சரிதம் ஸர்வ பாபை: ப்ரமுச்யதே ॥ 1-1-98
ஏதத் ஆக்யாநம் ஆயுஷ்யம் பந் ராமாயணம் நர: ।
ஸ புத்ர பௌத்ர: ஸ ண: ப்ரேத்ய ஸ்வர்கே மஹீயதே ॥ 1-1-99
ந் த்விஜோ வாக் ஷத்வம் ஈயாத் ।
ஸ்யாத் க்ஷத்ரியோ பூமி பதித்வம் ஈயாத் ॥
வணிக் ஜந: பண்ய ஃபலத்வம் ஈயாத் ।
ஜந: ச ஶூத்ரோ அபி மஹத்த்வம் ஈயாத் ॥ 1-1-100
இதி வால்மீகி ராமாயணே ஆதி காவ்யே பால காண்டே ப்ரம்: ஸர்: ॥