RT_ITX_web ॥ ஶ்ரீருத்ரத்ரிஶதீநாம பூஜா ॥

ஓம் நமஸ்தே அஸ்து வந் விஶ்வேஶ்வராய மஹாதேவாய த்ர்யம்காய
த்ரிபுராந்தகாய த்ரிகாலாக்நி காலாய காலாக்நி ருத்ராய நீலகண்டாய
ம்த்யுஞ்ஜயாய ஸர்வேஶ்வராய ஸதாஶிவாய ஶ்ரீமந் மஹாதேவாய நம: ॥

ஓம் நமோ ஹிரண்யபாஹவே நம: । ஸேநாந்யே நம: ।
திஶாஞ் ச பதயே நம: । நமோ வ்க்ஷேப்யோ நம: ।
ஹரிகேஶேப்யோ நம: । பஶூநாம் பதயே நம: ।
நம: ஸஸ்பிஞ்ஜராய நம: । த்விஷீமதே நம: ।
பதீநாம் பதயே நம: । நமோ ப்லுஶாய நம: ।
விவ்யாதிநே நம: । அந்நாநாம் பதயே நம: ।
நமோ ஹரிகேஶாய நம: । உபவீதிநே நம: ।
புஷ்டாநாம் பதயே நம: । நமோ வஸ்ய ஹேத்யை நம: ।
தாம் பதயே நம: । நமோ ருத்ராய நம: ।
ஆததாவிநே நம: । க்ஷேத்ராணாம் பதயே நம: ।
நம: ஸூதாய நம: । அஹந்த்யாய நம: ।
வநாநாம் பதயே நம: । நமோ ரோஹிதாய நம: ।
ஸ்பதயே நம: । வ்க்ஷாணம் பதயே நம: ।
நமோ மந்த்ரிணே நம: । வாணிஜாய நம: ।
கக்ஷாணாம் பதயே நம: । நமோ புவந்தயே நம: ।
வாரிவஸ்க்தாய நம: । ஓஷதீநாம் பதயே நம: ।
நம உச்சைர்கோஷாய நம: । ஆக்ரந்யதே நம: ।
பத்தீநாம் பதயே நம: । நம: க்த்ஸ்நவீதாய நம: ।
தாவதே நம: । ஸத்த்வநாம் பதயே நம: ॥

நம: ஸஹமாநாய நம: । நிவ்யாதிநே நம: ।
ஆவ்யாதிநீநாம் பதயே நம: । நம: ககுபாய நம: ।
நிஷங்கிணே நம: । ஸ்தேநாநாம் பதயே நம: ।
நமோ நிஷங்கிணே நம: । இஷுதிமதே நம: ।
தஸ்கராணாம் பதயே நம: । நமோ வஞ்சதே நம: ।
பரிவஞ்சதே நம: । ஸ்தாயூநாம் பதயே நம: ।
நமோ நிசேரவே நம: । பரிசராய நம: ।
அரண்யாநாம் பதயே நம: । நம: ஸ்காவிப்யோ நம: ।
ஜிகா  ஸத்ப்யோ நம: । முஷ்ணதாம் பதயே நம: ।
நமோ(அ)ஸிமத்ப்யோ நம: । நக்தஞ்சரத்ப்யோ நம: ।
ப்ரக்ந்தாநாம் பதயே நம: । நம உஷ்ணீஷிநே நம: ।
கிரிசராய நம: । குலுஞ்சாநாம் பதயே நம: ।

நம இஷுமத்ப்யோ நம: । ந்வாவிப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம ஆதந்வாநேப்யோ நம:। ப்ரதிதாநேப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம ஆயச்த்ப்யோ நம: । விஸ்ஜத்ப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமோ(அ)ஸ்யத்ப்யோ நம: । வித்யத்ப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம ஆஸீநேப்யோ நம: । ஶயாநேப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம: ஸ்வபத்ப்யோ நம: । ஜாக்ரத்ப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமஸ்திஷ்த்ப்யோ நம: । தாவத்ப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமஸ்ஸபாப்யோ நம: । ஸபாபதிப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமோ அஶ்வேப்யோ நம: । அஶ்வபதிப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।

நம ஆவ்யதிநீப்யோ நம: । விவித்யந்தீப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம உணாப்யோ நம: । த்  ஹதீப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமோ க்த்ஸேப்யோ நம: । க்த்ஸபதிப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமோ வ்ராதேப்யோ நம: । வ்ராதபதிப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமோ ணேப்யோ நம: । ணபதிப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।

நமோ விரூபேப்யோ நம: । விஶ்வருபேப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமோ மஹத்ப்யோ நம: । க்ஷுல்லகேப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமோ ரதிப்யோ நம: । அரதேப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமோ ரதேப்யோ நம: । ரபதிப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமஸ்ஸேநாப்யோ நம: । ஸேநாநிப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம: க்ஷத்த்ப்யோ நம: । ஸம்க்ரஹீத்ப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமஸ்தக்ஷப்யோ நம: । ரகாரேப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம: குலாலேப்யோ நம: । கர்மாரேப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம: பும்ஜிஷ்டேப்யோ நம: । நிஷாதேப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம இஷுக்த்ப்யோ நம: । ந்வக்த்ப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நமோ ம்யுப்யோ நம: । ஶ்வநிப்யஶ்ச நம: । வோ நம: ।
நம: ஶ்வப்யோ நம: । ஶ்வபதிப்யஶ்ச நம: । வோ நம:

நமோ வாய ச நம: । ருத்ராய ச நம: ।
நமஶ்ஶர்வாய ச நம: । பஶுபதயே ச நம: ।
நமோ நீலக்ரீவாய ச நம: । ஶிதிகண்டாய ச நம: ।
நம: கபர்திநே ச நம: । வ்யுப்தகேஶாய ச நம: ।
நமஸ்ஸஹஸ்ராக்ஷாய ச நம: । ஶதந்வநே ச நம: ।
நமோ கிரிஶாய ச நம: । ஶிபிவிஷ்டாய ச நம: ।
நமோ மீடுஷ்டமாய ச நம: । இஷுமதே ச நம: ।
நமோ ஹ்ரஸ்வாய ச நம: । வாமநாய ச நம: ।
நமோ ப்ஹதே ச நம: । வர்ஷீயஸே ச நம: ।
நமோ வ்த்தாய ச நம: । ஸம்வ்த்வநே ச நம: ।
நமோ அக்ரியாய ச நம: । ப்ரமாய ச நம: ।
நம ஆஶவே ச நம: । அஜிராய ச நம: ।
நம: ஶீக்ரியாய ச நம: । ஶீப்யாய ச நம: ।
நம ஊர்ம்யாய ச நம: । அவஸ்வந்யாய ச நம: ।
நம: ஸ்த்ரோதஸ்யாய ச நம: । த்வீப்யாய ச நம: ।

நமோ ஜ்யேஷ்டாய ச நம: । கநிஷ்டாய ச நம: ।
நம: பூர்வஜாய ச நம: । அபரஜாய ச நம: ।
நமோ மத்யமாய ச நம: । அபல்பாய ச நம: ।
நமோ ஜந்யாய ச நம: । புத்நியாய ச நம: ।
நம: ஸோப்யாய ச நம: । ப்ரதிஸர்யாய ச நம: ।
நமோ யாம்யாய ச நம: । க்ஷேம்யாய ச நம: ।
நம உர்வர்யாய ச நம: । ல்யாய ச நம: ।
நம: ஶ்லோக்யாய ச நம: । அவஸாந்யாய ச நம: ।
நமோ வந்யாய ச நம: । கக்ஷ்யாய ச நம: ।
நம: ஶ்ரவாய ச நம: । ப்ரதிஶ்ரவாய ச நம: ।
நம ஆஶுஷேணாய ச நம: । ஆஶுரதாய ச நம: ।
நம: ஶூராய ச நம: । அவபிந்தே ச நம: ।
நமோ வர்மிணே ச நம: । வரூதிநே ச நம: ।
நமோ பில்மிநே ச நம: । கவசிநே ச நம: ।
நமஶ்ஶ்ருதாய ச நம: । ஶ்ருதஸேநாய ச நம: ।

நமோ துந்துப்யாய ச நம: । ஆஹநந்யாய ச நம: ।
நமோ த்ஷ்ணவே ச நம: । ப்ரம்ஶாய ச நம: ।
நமோ தூதாய ச நம: । ப்ரஹிதாய ச நம: ।
நமோ நிஷங்கிணே ச நம: । இஷுதிமதே ச நம: ।
நமஸ்தீக்ஷ்ணேஷவே ச நம: । ஆயுதிநே ச நம: ।
நம: ஸ்வாயுதாய ச நம: । ஸுந்வநே ச நம: ।
நம: ஸ்ருத்யாய ச நம: । பத்யாய ச நம: ।
நம: காட்யாய ச நம: । நீப்யாய ச நம: ।
நமஸ்ஸூத்யாய ச நம: । ஸரஸ்யாய ச நம: ।
நமோ நாத்யாய ச நம: । வைஶந்தாய ச நம: ।
நம: கூப்யாய ச நம: । அவட்யாய ச நம: ।
நமோ வர்ஷ்யாய ச நம: । அவர்ஷ்யாய ச நம: ।
நமோ மேக்யாய ச நம: । வித்யுத்யாய ச நம: ।
நம ஈத்ரியாய ச நம: । ஆதப்யாய ச நம: ।
நமோ வாத்யாய ச நம: । ரேஷ்மியாய ச நம: ।
நமோ வாஸ்தவ்யாய ச நம: । வாஸ்துபாய ச நம: ।

நமஸ்ஸோமாய ச நம: । ருத்ராய ச நம: ।
நமஸ்தாம்ராய ச நம: । அருணாய ச நம: ।
நம: ஶங்காய ச நம: । பஶுபதயே ச நம: ।
நம உக்ராய ச நம: । பீமாய ச நம: ।
நமோ அக்ரேவதாய ச நம: । தூரேவதாய ச நம: ।
நமோ ஹந்த்ரே ச நம: । ஹநீயஸே ச நம: ।
நமோ வ்க்ஷேப்யோ நம: । ஹரிகேஶேப்யோ நம: ।
நமஸ்தாராய நம: । நமஶ்ஶம்வே ச நம: ।
மயோவே ச நம: । நமஶ்ஶங்கராய ச நம: ।
மயஸ்கராய ச நம: । நம: ஶிவாய ச நம: ।
ஶிவதராய ச நம: । நமஸ்தீர்த்யாய ச நம: ।
கூல்யாய ச நம: । நம: பார்யாய ச நம: ।
அவார்யாய ச நம: । நம: ப்ரதரணாய ச நம: ।
உத்தரணாய ச நம: । நம ஆதார்யாய ச நம: ।
ஆலாத்யாய ச நம: । நம: ஶஷ்ப்யாய ச நம: ।
ஃபேந்யாய ச நம: । நம: ஸிகத்யாய ச நம: ।
ப்ரவாஹ்யாய ச நம: ।

நம இரிண்யாய ச நம: । ப்ரபத்யாய ச நம: ।
நம: கி  ஶிலாய ச நம: । க்ஷயணாய ச நம: ।
நம: கபர்திநே ச நம: । புலஸ்தயே ச நம: ।
நமோ கோஷ்ட்யாய ச நம: । க்ஹ்யாய ச நம: ।
நமஸ்தல்ப்யாய ச நம: । கேஹ்யாய ச நம: ।
நம: காட்யாய ச நம: । ஹ்வரேஷ்டாய ச நம: ।
நமோ ஹ்ரய்யாய ச நம: । நிவேஷ்ப்யாய ச நம: ।
நம: பா  ஸவ்யாய ச நம: । ரஜஸ்யாய ச நம: ।
நம: ஶுஷ்க்யாய ச நம: । ஹரித்யாய ச நம: ।
நமோ லோப்யாய ச நம: । உலப்யாய ச நம: ।
நம ஊர்வ்யாய ச நம: । ஸூர்ம்யாய ச நம: ।
நம: பர்ண்யாய ச நம: । பர்ணஶத்யாய ச நம: ।
நமோபகுரமாணாய ச நம: । அபிக்நதே ச நம: ।
நம ஆக்கிதே ச நம: । ப்ரக்கிதே ச நம: । வோ நம: ।
கிரிகேப்யோ நம: । தேவாநா  ஹ்யேப்யோ நம: ।
நமோ விக்ஷீணகேப்யோ நம: । நமோ விசிந்வத்கேப்யோ நம: ।
நம ஆநிர்ஹதேப்யோ நம: । நம ஆமீவத்கேப்யோ நம: ।

நிநபதயே நம: । நிநபதாந்திகாய நம: ।
ஊர்த்வாய நம: । ஊர்த்வலிங்காய நம: ।
ஹிரண்யாய நம: । ஹிரண்யலிங்காய நம: ।
ஸுவர்ணாய நம: । ஸுவர்ணலிங்காய நம: ।
திவ்யாய நம: । திவ்யலிங்காய நம: ।
வாய நம:। வலிங்காய நம: ।
ஶர்வாய நம: । ஶர்வலிங்காய நம: ।
ஶிவாய நம: । ஶிவலிங்காய நம: ।
ஜ்வலாய நம: । ஜ்வலலிங்காய நம: ।
ஆத்மாய நம: । ஆத்மலிங்காய நம: ।
பரமாய நம: । பரமலிங்காய நம: ।
ஏதத்ஸோமஸ்ய ஸூர்யஸ்ய ஸர்வலிங் ஸ்தாபயதி பாணிமந்த்ரம் பவித்ரம் ॥

த்யோஜாதம் ப்ரபத்யாமி ஸத்யோஜாதாய வை நமோ நம: ।
வே வே நாதிவே வஸ்வ மாம் । வோத்வாய நம: ॥

வாமதேவாய நமோ ஜ்யேஷ்டாய நம: ஶ்ரேஷ்டாய நமோ ருத்ராய
நம: காலாய நம: கலவிகரணாய நமோ லவிகரணாய
நமோ லாய நமோ ல: ப்ரமநாய நம: ஸர்வபூமநாய
நமோ மநோந்மநாய நம: ॥

கோரேப்யோ(அ) கோரேப்யோ கோகோரதரேப்ய: । ஸர்வேப்ய:
ஶர்வ ஸர்வேப்யோ நமஸ்தே அஸ்து ருத்ரரூபேப்ய: ॥

தத்புருஷாய வித்மஹே மஹாதேவாய தீமஹி । தந்நோ ருத்ர: ப்ரசோயாத் ॥

ஈஶாந: ஸர்வவித்யாநாமீஶ்வர: ஸர்வபூதாநாம் ப்ரஹ்மாதிபதிர்
ப்ரஹ்மணோ(அ)திபதிர் ப்ரஹ்மா ஶிவோ மே அஸ்து ஸதாஶிவோம் ॥

நமோ ஹிரண்யபாஹவே ஹிரண்யவர்ணாய ஹிரண்யரூபாய ஹிரண்யபதயே।
அம்பிகாபதய உமாபதயே பஶுபதயே நமோ நம: ॥

ஸர்வோ வை ருத்ரஸ்தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து ।
புருஷோ வை ருத்ர: ஸந்மஹோ நமோ நம: ।
விஶ்வம் பூதம் புவநம் சித்ரம் ஹுதா ஜாதம் ஜாயமாநம் ச யத் ।
ஸர்வோ ஹ்யேஷ ருத்ரஸ்தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து ॥

த்ருத்ராய ப்ரசேதஸே மீடுஷ்டமாய தவ்யஸே । வோசேம ஶந்தம ஹ்தே
ஸர்வோஹ்யேஷ ருத்ரஸ்தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து ॥