03_chamakam ॥ சமகப்ரஶ்ந: ॥

ஓம் அக்நாவிஷ்ணூ ஸஜோஷஸேமா வர்ந்து வாம் கிர: ।
த்யும்நைர்வாஜேபிராதம் ॥
வாஜஶ்ச மே ப்ரஸவஶ்ச மே ப்ரயதிஶ்ச மே ப்ரஸிதிஶ்ச மே
தீதிஶ்ச மே க்ரதுஶ்ச மே ஸ்வரஶ்ச மே ஶ்லோகஶ்ச மே
ஶ்ராவஶ்ச மே ஶ்ருதிஶ்ச மே ஜ்யோதிஶ்ச மே ஸுவஶ்ச மே
ப்ராணஶ்ச மே(அ)பாநஶ்ச மே வ்யாந_ஶ்ச மே(அ)ஸுஶ்ச மே
சித்தஞ் ச ம ஆதீதஞ் ச மே வாக்ச மே மநஶ்ச மே
சக்ஷுஶ்ச மே ஶ்ரோத்ரஞ் ச மே க்ஷஶ்ச மே
லஞ் ச ம ஓஜஶ்ச மே ஸஹஶ்ச ம ஆயுஶ்ச மே
ஜரா ச ம ஆத்மா ச மே தநூஶ்ச மே ஶர்ம ச மே
வர்ம ச மே(அ)ங்காநி ச மே(அ)ஸ்தாநி ச மே
பரூஷி ச மே ஶரீராணி ச மே ॥ 1॥

ஜ்யைஷ்ட்யஞ் ச ம ஆதிபத்யஞ் ச மே மந்யுஶ்ச மே
பாமஶ்ச மே(அ)மஶ்ச மே(அ)ம்ஶ்ச மே ஜேமா ச மே
மஹிமா ச மே வரிமா ச மே ப்ரதிமா ச மே வர்ஷ்மா ச மே
த்ராகுயா ச மே வ்த்ஞ் ச மே வ்த்திஶ்ச மே ஸத்யஞ் ச மே
ஶ்ரத்தா ச மே ஜச்ச மே நஞ் ச மே வஶஶ்ச மே
த்விஷிஶ்ச மே க்ரீடா ச மே மோஶ்ச மே ஜாதஞ் ச மே
ஜநிஷ்யமாணஞ் ச மே ஸூக்தஞ் ச மே ஸுக்தஞ் ச மே
வித்தஞ் ச மே வேத்யஞ் ச மே பூதஞ் ச மே
விஷ்யச்ச மே ஸுஞ் ச மே ஸுபஞ் ச ம
த்ஞ் ச ம த்திஶ்ச மே க்ப்தஞ் ச மே க்ப்திஶ்ச மே
மதிஶ்ச மே ஸுமதிஶ்ச மே ॥ 2॥

ஶஞ் ச மே மயஶ்ச மே ப்ரியஞ் ச மேநுகாமஶ்ச மே காமஶ்ச மே
ஸௌமநஸஶ்ச மே த்ரஞ் ச மே ஶ்ரேயஶ்ச மே வஸ்யஶ்ச மே
யஶஶ்ச மே ஶ்ச மே த்ரவிணஞ் ச மே யந்தா ச மே
ர்தா ச மே க்ஷேமஶ்ச மே த்திஶ்ச மே விஶ்வஞ் ச மே
மஹஶ்ச மே ஸம்விச்ச மே ஜ்ஞாத்ரஞ் ச மே ஸூஶ்ச மே ப்ரஸூஶ்ச மே
ஸீரஞ் ச மே லயஶ்ச ம தஞ் ச மேம்தஞ் ச மேயக்ஷ்மஞ் ச மேநாமயச்ச மே
ஜீவாதுஶ்ச மே தீர்காயுத்வஞ் ச மேநமித்ரஞ் ச மேயஞ் ச மே ஸுஞ் ச மே
ஶயநஞ் ச மே ஸூஷா ச மே ஸுதிநஞ் ச மே ॥ 3॥

ஊர்க்ச மே ஸூந்தா ச மே பயஶ்ச மே ரஸஶ்ச மே
க்தஞ் ச மே மது ச மே ஸக்திஶ்ச மே
ஸபீதிஶ்ச மே க்ஷிஶ்ச மே வ்ஷ்டிஶ்ச மே ஜைத்ரஞ் ச ம
த்பித்யஞ் ச மே ரயிஶ்ச மே ராயஶ்ச மே புஷ்டஞ் ச மே
புஷ்டிஶ்ச மே விபு ச மே ப்ரபு ச மே ஹு ச மே
பூயஶ்ச மே பூர்ணஞ் ச மே பூர்ணதரஞ் ச மே(அ)க்ஷிதிஶ்ச மே
கூயவாஶ்ச மே(அ)ந்நஞ் ச மே(அ)க்ஷுச்ச மே வ்ரீஹியஶ்ச மே
யவாஶ்ச மே மாஷாஶ்ச மே திலாஶ்ச மே முத்காஶ்ச மே
ல்வாஶ்ச மே கோதூமாஶ்ச மே மஸுராஶ்ச மே
ப்ரியம்வஶ்ச மே(அ)ணவஶ்ச மே ஶ்யாமகாஶ்ச மே நீவாராஶ்ச மே ॥ 4॥

அஶ்மா ச மே ம்த்திகா ச மே கிரயஶ்ச மே பர்வதாஶ்ச மே
ஸிகதாஶ்ச மே வநஸ்பதயஶ்ச மே ஹிரண்யஞ் ச மே(அ)யஶ்ச மே
ஸீஸஞ் ச மே த்ரபுஶ்ச மே ஶ்யாமஞ் ச மே
லோஹஞ் ச மே(அ)க்நிஶ்ச ம ஆபஶ்ச மே வீருஶ்ச ம
ஓஷயஶ்ச மே க்ஷ்டபச்யஞ் ச மே(அ)க்ஷ்டபச்யஞ் ச மே
க்ராம்யாஶ்ச மே பஶவ ஆரண்யாஶ்ச யஜ்ஞேந கல்பந்தாம்
வித்தஞ் ச மே வித்திஶ்ச மே பூதஞ் ச மே
பூதிஶ்ச மே வஸு ச மே வஸதிஶ்ச மே கர்ம ச மே
ஶக்திஶ்ச மே(அ)ர்ஶ்ச ம ஏமஶ்ச ம இதிஶ்ச மே
திஶ்ச மே ॥ 5॥

அக்நிஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே ஸோமஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே
ஸவிதா ச ம இந்த்ரஶ்ச மே ஸரஸ்வதீ ச ம இந்த்ரஶ்ச மே
பூஷா ச ம இந்த்ரஶ்ச மே ப்ஹஸ்பதிஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே
மித்ரஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே வருணஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே
த்வஷ்டா ச ம இந்த்ரஶ்ச மே தாதா ச ம இந்த்ரஶ்ச மே
விஷ்ணுஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே(அ)ஶ்விநௌ ச ம இந்த்ரஶ்ச மே
மருதஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே விஶ்வே ச மே தேவா இந்த்ரஶ்ச மே
ப்திவீ ச  ம இந்த்ரஶ்ச மே(அ)ந்தரிக்ஷஞ் ச ம இந்த்ரஶ்ச மே
த்யௌஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே திஶஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே
மூர்தா ச ம இந்த்ரஶ்ச மே ப்ரஜாபதிஶ்ச ம இந்த்ரஶ்ச மே ॥ 6॥

அஶுஶ்ச மே ரஶ்மிஶ்ச மே(அ)தாப்யஶ்ச மே(அ)திபதிஶ்ச ம
உபாஶுஶ்ச மே(அ)ந்தர்யாமஶ்ச ம ஐந்த்ரவாயவஶ்ச மே
மைத்ராவருணஶ்ச ம ஆஶ்விநஶ்ச மே ப்ரதிப்ரஸ்தாநஶ்ச மே
ஶுக்ரஶ்ச மே மந்தீ ச ம ஆக்ரயணஶ்ச மே வைஶ்வதேவஶ்ச மே
த்ருவஶ்ச மே வைஶ்வாநரஶ்ச ம துக்ரஹாஶ்ச மே(அ)திக்ராஹ்யாஶ்ச ம
ஐந்த்ராக்நஶ்ச மே வைஶ்வதேவஶ்ச மே மருத்வதீயாஶ்ச மே
மாஹேந்த்ரஶ்ச ம ஆதித்யஶ்ச மே ஸாவித்ரஶ்ச மே ஸாரஸ்வதஶ்ச மே
பௌஷ்ணஶ்ச மே பாத்நீவதஶ்ச மே ஹாரியோஜநஶ்ச மே ॥ 7॥

இத்மஶ்ச மே ர்ஹிஶ்ச மே வேதிஶ்ச மே திஷ்ணியாஶ்ச மே
ஸ்ருசஶ்ச மே சமஸாஶ்ச மே க்ராவாணஶ்ச மே
ஸ்வரவஶ்ச ம உபரவாஶ்ச மே(அ)திஷவணே ச மே
த்ரோணகலஶஶ்ச மே வாயவ்யாநி ச மே பூதப்ச்ச ம
வநீயஶ்ச ம ஆக்நீத்ரஞ் ச மே ஹவிர்தாநஞ் ச மே
க்ஹாஶ்ச மே ஸஶ்ச மே புரோடாஶாஶ்ச மே
பசதாஶ்ச மே(அ)வப்ஶ்ச மே ஸ்வகாகாரஶ்ச மே ॥ 8॥

அக்நிஶ்ச மே ர்மஶ்ச மே(அ)ர்கஶ்ச மே
ஸூர்யஶ்ச மே ப்ராணஶ்ச மே(அ)ஶ்வமேஶ்ச மே
ப்திவீ ச மே(அ)திதிஶ்ச மே திதிஶ்ச மே த்யௌஶ்ச மே
ஶக்க்வரீரங்குலயோ திஶஶ்ச மே யஜ்ஞேந கல்பந்தாம்
க்ச மே ஸாம ச மே ஸ்தோமஶ்ச மே யஜுஶ்ச மே
தீக்ஷா ச மே தபஶ்ச ம துஶ்ச மே
வ்ரதஞ் ச மே(அ)ஹோராத்ரயோர் வ்ஷ்ட்யா ப்ஹத்ந்தரே ச மே
யஜ்ஞேந கல்பேதாம் ॥ 9॥

ர்பாஶ்ச மே வத்ஸாஶ்ச மே த்ர்யவிஶ்ச மே த்ர்யவீ ச மே
தித்யவாட் ச மே தித்யௌஹீ ச மே பஞ்சாவிஶ்ச மே
பஞ்சாவீ ச மே த்ரிவத்ஸஶ்ச மே த்ரிவத்ஸா ச மே
துர்யவாட் ச மே துர்யௌஹீ ச மே பஷ்வாட் ச மே
பஷ்டௌஹீ ச ம உக்ஷா ச மே வஶா ச ம
ஷஶ்ச மே வேஹச்ச மே(அ)நட்வாஞ்ச மே
தேநுஶ்ச ம ஆயுர்யஜ்ஞேந கல்பதாம்
ப்ராணோ யஜ்ஞேந கல்பதாமபாநோ யஜ்ஞேந கல்பதாம் வ்யாநோ யஜ்ஞேந கல்பதாம்
சக்ஷுர்யஜ்ஞேந கல்பதா ஶ்ரோத்ரம் யஜ்ஞேந கல்பதாம்
மநோ யஜ்ஞேந கல்பதாம் வாக்யஜ்ஞேந கல்பதாமாத்மா யஜ்ஞேந கல்பதாம்
யஜ்ஞோ யஜ்ஞேந கல்பதாம் ॥ 10 ॥

ஏகா ச மே திஸ்ரஶ்ச மே பஞ்ச ச மே ஸப்த ச மே
நவ ச ம ஏகாஶ ச மே த்ரயோஶ ச மே பஞ்சஶ ச மே
ஸப்தஶ ச மே நவஶ ச ம ஏகவிஶதிஶ்ச மே
த்ரயோவிஶதிஶ்ச மே பஞ்சவிஶதிஶ்ச மே
ஸப்தவிஶதிஶ்ச மே நவவிஶதிஶ்ச ம
ஏகத்ரிஶச்ச மே த்ரயஸ்த்ரிஶச்ச மே
சதஸ்ரஶ்ச மே(அ)ஷ்டௌ ச மே த்வாஶ ச மே
ஷோஶ ச மே விஶதிஶ்ச மே
சதுர்விஶதிஶ்ச மே(அ)ஷ்டாவிஶதிஶ்ச மே த்வாத்ரிஶச்ச மே
ஷட்த்ரிஶச்ச மே சத்வாரிஶச்ச மே
சதுஶ்சத்வாரிஶச்ச மே(அ)ஷ்டாசத்வாரிஶச்ச மே
வாஜஶ்ச ப்ரஸவஶ்சாபிஜஶ்ச க்ரதுஶ்ச ஸுவஶ்ச
மூர்தா ச வ்யஶ்நியஶ்சாந்த்யாயநஶ்சாந்த்யஶ்ச
பௌவநஶ்ச புவநஶ்சாதிபதிஶ்ச ॥ 11॥

ஓம் இடாதேவஹூர் மநுர் யஜ்ஞநீர் ப்ஹஸ்பதிருக்தாமதாநி
ஶஸிஷத் விஶ்வேதேவா: ஸூக்தவாச:
ப்திவீமாதர்மா மா ஹிஸீர்மது மநிஷ்யே
து ஜநிஷ்யே மது வக்ஷ்யாமி மது வதிஷ்யாமி
துமதீம் தேவேப்யோ வாசமுத்யாஸ ஶுஶ்ரூஷேண்யாம்
மநுஷ்யேப்யஸ்தம் மா தேவா அவந்து ஶோபாயை
பிதரோ(அ)நுமந்து ॥

॥ ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥