02_rudram ॥ ஶ்ரீ ருத்ரப்ரஶ்ந: ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ ருத்ராத்யாய ப்ரஶ்ந மஹாமந்த்ரஸ்ய
கோர ஷி: அநுஷ்டுப் ந்: ஸங்கர்ஷண மூர்தி
ஸ்வரூபோ யோஸாவாதித்ய: பரமபுருஷ: ஸ ஏஷ ருத்ரோ தேவதா ।
நம: ஶிவாயேதி பீஜம் । ஶிவதராயேதி ஶக்தி: । மஹாதேவாயேதி கீலகம் ।
ஶ்ரீ ஸாம்தாஶிவ ப்ரஸா ஸித்த்யர்தே ஜபே விநியோ: ॥

ஓம் அக்நிஹோத்ராத்மநே அங்குஷ்டாப்யாம் நம: ।
ர்ஶபூர்ண மாஸாத்மநே தர்ஜநீப்யாம் நம: ।
சாதுர் மாஸ்யாத்மநே மத்யமாப்யாம் நம: ।
நிரூ பஶுந்தாத்மநே அநாமிகாப்யாம் நம: ।
ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மநே கநிஷ்டிகாப்யாம் நம: ।
ஸர்வக்ரத்வாத்மநே கரதல கரப்ஷ்டாப்யாம் நம: ॥
க்நிஹோத்ராத்மநே ஹ்யாய நம: ।
ர்ஶபூர்ண மாஸாத்மநே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
சாதுர்மாஸ்யாத்மநே ஶிகாயை வஷட் ।
நிரூ பஶுந்தாத்மநே கவசாய ஹும் ।
ஜ்யோதிஷ்டோமாத்மநே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஸர்வக்ரத்வாத்மநே அஸ்த்ராயஃபட் ।
பூர்புவஸ்ஸுவரோமிதி திக்ந்: ॥

த்யாநம்
ஆபாதாள ந: ஸ்லாந்த புவந ப்ரஹ்மாண் மாவிஸ்ஃபுரத்
ஜ்யோதி: ஸ்ஃபாடிக லிங் மௌளி விலஸத் பூர்ணேந்து வாந்தாம்தை: ।
அஸ்தோகாப்லுத மேக மீஶ மநிஶம் ருத்ராநு வாகாஞ்ஜபந்
த்யாயே தீப்ஸித ஸித்யே த்ருவபம் விப்ரோபிஷிஞ்சே ச்சிவம் ॥
ப்ரஹ்மாண் வ்யாப்ததேஹா ஸித ஹிமருசா பாஸமாநா புஜங்கை:
கண்டே காலா: கபர்தா கலித ஶஶிகலாஶ் சண் கோண் ஹஸ்தா: ।
த்ர்யக்ஷா ருத்ராக்ஷமாலா: ப்ரகடிதவிவா: ஶாம்வா மூர்திபேதா:
ருத்ரா: ஶ்ரீருத்ர ஸூக்த ப்ரகடித விவா ந: ப்ரயச்ந்து ஸௌக்யம் ॥

ஓம் ணாநாம் த்வா ணபதி ஹவாமஹே கவிம் கவீநாமுபமஶ்ரவஸ்தமம் ।
ஜ்யேஷ்ராஜம் ப்ரஹ்மணாம் ப்ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந: ஶ்ண்வந்நூதிபிஸ்ஸீ ஸாநம் ॥
ஓம் ஶ்ரீ மஹாணபதயே நம: ॥

ஶஞ் ச மே மயஶ்ச மே ப்ரியஞ் ச மேநுகாமஶ்ச மே காமஶ்ச மே
ஸௌமநஸஶ்ச மே த்ரஞ் ச மே ஶ்ரேயஶ்ச மே வஸ்யஶ்ச மே
யஶஶ்ச மே ஶ்ச மே த்ரவிணஞ் ச மே யந்தா ச மே
ர்தா ச மே க்ஷேமஶ்ச மே த்திஶ்ச மே விஶ்வஞ் ச மே
மஹஶ்ச மே ஸம்விச்ச மே ஜ்ஞாத்ரஞ் ச மே ஸூஶ்ச மே ப்ரஸூஶ்ச மே
ஸீரஞ் ச மே லயஶ்ச ம தஞ் ச மேம்தஞ் ச மேயக்ஷ்மஞ் ச மேநாமயச்ச மே
ஜீவாதுஶ்ச மே தீர்காயுத்வஞ் ச மேநமித்ரஞ் ச மேயஞ் ச மே ஸுஞ் ச மே
ஶயநஞ் ச மே ஸூஷா ச மே ஸுதிநஞ் ச மே ॥
ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥

॥ ஶ்ரீ ருத்ரப்ரஶ்ந: ॥
ஓம் நமோ வதே ருத்ராய ॥
ஓம் நமஸ்தே ருத்ர மந்யவ உதோத இஷவே நம:।
நமஸ்தே அஸ்து ந்வநே பாஹுப்யாமுத தே நம:॥
யா த இஷு: ஶிவதமா ஶிவம் பூவ தே நு:।
ஶிவா ஶரவ்யா யா தவ தயா நோ ருத்ர ம்ய॥
யா தே ருத்ர ஶிவா தநூரகோரா(அ)பாபகாஶிநீ ।
தயா நஸ்தநுவா ஶந்தமயா கிரிஶந்தாபிசாகஶீஹி॥
யாமிஷும் கிரிஶந்த ஹஸ்தே பிர்ஷ்யஸ்தவே।
ஶிவாம் கிரித்ர தாம் குரு மா ஹிஸீ: புருஷம் ஜத் ॥
ஶிவேந வசஸா த்வா கிரிஶாச்சாவதாமஸி ।
தா ந: ஸர்வமிஜ்ஜயக்ஷ்ம ஸுமநா அஸத் ॥
த்யவோசதிவக்தா ப்ரமோ தைவ்யோ பிஷக் ।
அஹீஶ்ச ஸர்வாஞ்ஜம்யந்த் ஸர்வாஶ்ச யாதுதாந்ய: ॥
அஸௌ யஸ்தாம்ரோ அருண உத ப்ரு: ஸுமங்ல: ।
யே சேமா ருத்ரா அபிதோ திக்ஷு ஶ்ரிதா:
ஸஹஸ்ரஶோ(அ)வைஷா ஹே ஈமஹே ॥
அஸௌ யோ(அ)வஸர்பதி நீலக்ரீவோ விலோஹித: ।
உதைநம் கோபா அத்ஶந் நத்ஶந்நுஹார்ய: ॥
உதைநம் விஶ்வா பூதாநி ஸ த்ஷ்டோ ம்யாதி ந: ।
நமோ அஸ்து நீலக்ரீவாய ஸஹஸ்ராக்ஷாய மீடுஷே ॥
தோ யே அஸ்ய ஸத்வாநோ(அ)ஹம் தேப்யோ(அ)கரந் நம: ।
ப்ரமுஞ்ச ந்வநஸ்த்வ முயோ ரார்த்நியோர்ஜ்யாம் ॥
யாஶ்ச தே ஹஸ்த இஷவ: பரா தா வோ வப ।
அவதத்ய நுஸ்த்வ ஸஹஸ்ராக்ஷ ஶதேஷுதே
நிஶீர்ய ஶல்யாநாம் முகா ஶிவோ ந: ஸுமநா வ ।
விஜ்யம் நு: கபர்திநோ விஶல்யோ பாணவா உத ॥
அநேஶந்நஸ்யேஷவ ஆபுரஸ்ய நிஷங்தி: ।
யா தே ஹேதிர்மீடுஷ்டம ஹஸ்தே பூவ தே நு: ॥
தயா(அ)ஸ்மாந் விஶ்வதஸ்த்வ மயக்ஷ்மயா பரிப்புஜ ।
நமஸ்தே அஸ்த்வாயுதாயாநாததாய த்ஷ்ணவே ॥
உபாப்யாமுத தே நமோ பாஹுப்யாம் தவ ந்வநே ।
பரி தே ந்வநோ ஹேதி ரஸ்மாந் வ்ணக்து விஶ்வத: ॥
தோ ய இஷுதிஸ்தவாரே அஸ்மந் நிதேஹி தம் ॥ 1 ॥

நமஸ்தே அஸ்து வந் விஶ்வேஶ்வராய மஹாதேவாய த்ர்யம்காய
த்ரிபுராந்தகாய த்ரிகாக்நி காலாய காலாக்நி ருத்ராய
நீலகண்டாய ம்த்யுஞ்ஜயாய ஸர்வேஶ்வராய
தாஶிவாய ஶ்ரீமந் மஹாதேவாய நம: ॥

நமோ ஹிரண்யபாஹவே ஸேநாந்யே திஶாஞ் ச பதயே நமோ
நமோ வ்க்ஷேப்யோ ஹரிகேஶேப்ய: பஶூநாம் பதயே நமோ
நம: ஸஸ்பிஞ்ஜராய த்விஷீமதே பதீநாம் பதயே நமோ
நமோ ப்லுஶாய விவ்யாதிநே(அ)ந்நாநாம் பதயே நமோ
நமோ ஹரிகேஶாயோபவீதிநே புஷ்டாணாம் பதயே நமோ
நமோ வஸ்ய ஹேத்யை ஜதாம் பதயே நமோ
நமோ ருத்ராயாததாவிநே க்ஷேத்ராணாம் பதயே நமோ
நமஸ்ஸூதாயாஹந்த்யாய வநாநாம் பதயே நமோ
நமோ ரோஹிதாய ஸ்பதயே வ்க்ஷாணம் பதயே நமோ
நமோ மந்த்ரிணே வாணிஜாய கக்ஷாணம் பதயே நமோ
நமோ புவந்தயே வாரிவஸ்க்தாயௌஷதீநாம் பதயே நமோ
நம உச்சைர்கோஷாயாக்ரந்யதே பத்தீநாம் பதயே நமோ
நம: க்த்ஸ்நவீதாய தாவதே ஸத்வநாம் பதயே நம: ॥ 2 ॥

நம: ஸஹமாநாய நிவ்யாதிந ஆவ்யாதிநீநாம் பதயே நமோ
நம: ககுபாய நிஷங்கிணே ஸ்தேநாநாம் பதயே நமோ
நமோ நிஷங்கிண இஷுதிமதே தஸ்கராணாம் பதயே நமோ
நமோ வஞ்சதே பரிவஞ்சதே ஸ்தாயூநாம் பதயே நமோ
நமோ நிசேரவே பரிசராயாரண்யாநாம் பதயே நமோ
நம: ஸ்காவிப்யோ ஜிகாஸத்ப்யோ முஷ்ணதாம் பதயே நமோ
நமோ(அ)ஸிமத்ப்யோ நக்தஞ்சரத்ப்ய: ப்ரக்ந்தாநாம் பதயே நமோ
நம உஷ்ணீஷிநே கிரிசராய குலுஞ்சாநாம் பதயே நமோ
நம இஷுமத்ப்யோ ந்வாவிப்யஶ்ச வோ நமோ
நம ஆதந்வாநேப்ய ப்ரதிதாநேப்யஶ்ச வோ நமோ
நம ஆயச்த்ப்யோ விஸ்ஜத்ப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ(அ)ஸ்யத்ப்யோ வித்யத்ப்யஶ்ச வோ நமோ
நம ஆஸீநேப்ய: ஶயாநேப்யஶ்ச வோ நமோ
நம: ஸ்வபத்ப்யோ ஜாக்ரத்ப்யஶ்ச வோ நமோ
நமஸ்திஷ்த்ப்யோ தாவத்ப்யஶ்ச வோ நமோ
நம: ஸபாப்ய: ஸபாபதிப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ அஶ்வேப்யோ(அ)ஶ்வபதிப்யஶ்ச வோ நம: ॥ 3 ॥

நம ஆவ்யதிநீப்யோ விவித்யந்தீப்யஶ்ச வோ நமோ
நம உணாப்யஸ்த்ஹதீப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ க்த்ஸேப்யோ க்த்ஸபதிப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ வ்ராதேப்யோ வ்ராதபதிப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ ணேப்யோ ணபதிப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ விரூபேப்யோ விஶ்வருபேப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ மஹத்ப்ய: க்ஷுல்லகேப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ ரதிப்யோ (அ)ரதேப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ ரதேப்யோ ரபதிப்யஶ்ச வோ நமோ
நம: ஸேநாப்ய: ஸேநாநிப்யஶ்ச வோ நமோ
நம: க்ஷத்த்ப்ய: ஸம்க்ரஹீத்ப்யஶ்ச வோ நமோ
நமஸ்தக்ஷப்யோ ரகாரேப்யஶ்ச வோ நமோ
நம: குலாலேப்ய: கர்மாரேப்யஶ்ச வோ நமோ
நம: புஞ்ஜிஷ்டேப்யோ நிஷாதேப்யஶ்ச வோ நமோ
நம இஷுக்த்ப்யோ ந்வக்த்ப்யஶ்ச வோ நமோ
நமோ ம்யுப்ய: ஶ்வநிப்யஶ்ச வோ நமோ
நம: ஶ்வப்ய: ஶ்வபதிப்யஶ்ச வோ நம: ॥ 4 ॥

நமோ வாய ச ருத்ராய ச
நம: ஶர்வாய ச பஶுபதயே ச
நமோ நீலக்ரீவாய ச ஶிதிகண்டாய ச
நம: கபர்திநே ச வ்யுப்தகேஶாய ச
நம: ஸஹஸ்ராக்ஷாய ச ஶதந்வநே ச
நமோ கிரிஶாய ச ஶிபிவிஷ்டாய ச
நமோ மீடுஷ்டமாய சேஷுமதே ச
நமோ ஹ்ரஸ்வாய ச வாமநாய ச
நமோ ப்ஹதே ச வர்ஷீயஸே ச
நமோ வ்த்தாய ச ஸம்வ்த்வநே ச
நமோ அக்ரியாய ச ப்ரமாய ச
நம ஆஶவே சாஜிராய ச
நம: ஶீக்ரியாய ச ஶீப்யாய ச
நம ஊர்ம்யாய சாவஸ்வந்யாய ச
நம: ஸ்ரோதஸ்யாய ச த்வீப்யாய ச ॥ 5 ॥

நமோ ஜ்யேஷ்டாய ச கநிஷ்டாய ச
நம: பூர்வஜாய சாபரஜாய ச
நமோ மத்யமாய சாபல்பாய ச
நமோ ஜந்யாய ச புத்நியாய ச
நம: ஸோப்யாய ச ப்ரதிஸர்யாய ச
நமோ யாம்யாய ச க்ஷேம்யாய ச
நம உர்வர்யாய ச ல்யாய ச
நம: ஶ்லோக்யாய சா(அ)வஸாந்யாய ச
நமோ வந்யாய ச கக்ஷ்யாய ச
நம: ஶ்ரவாய ச ப்ரதிஶ்ரவாய ச
நம ஆஶுஷேணாய சாஶுரதாய ச
நம: ஶூராய சாவபிந்தே ச
நமோ வர்மிணே ச வரூதிநே ச
நமோ பில்மிநே ச கவசிநே ச
நம: ஶ்ருதாய ச ஶ்ருதஸேநாய ச ॥ 6 ॥

நமோ துந்துப்யாய சாஹநந்யாய ச நமோ த்ஷ்ணவே ச ப்ரம்ஶாய ச
நமோ தூதாய ச ப்ரஹிதாய ச நமோ நிஷங்கிணே சேஷுதிமதே ச
நமஸ்தீக்ஷ்ணேஷவே சாயுதிநே ச நம: ஸ்வாயுதாய ச ஸுந்வநே ச
நம: ஸ்ருத்யாய ச பத்யாய ச நம: காட்யாய ச நீப்யாய ச
நம: ஸூத்யாய ச ஸரஸ்யாய ச நமோ நாத்யாய ச வைஶந்தாய ச
நம: கூப்யாய சாவட்யாய ச நமோ வர்ஷ்யாய சாவர்ஷ்யாய ச
நமோ மேக்யாய ச வித்யுத்யாய ச நம ஈத்ரியாய சாதப்யாய ச
நமோ வாத்யாய ச ரேஷ்மியாய ச நமோ வாஸ்தவ்யாய ச வாஸ்துபாய ச ॥ 7 ॥

நம: ஸோமாய ச ருத்ராய ச நமஸ்தாம்ராய சாருணாய ச
நம: ஶங்காய ச பஶுபதயே ச நம உக்ராய ச பீமாய ச
நமோ அக்ரேவதாய ச தூரேவதாய ச
நமோ ஹந்த்ரே ச ஹநீயஸே ச நமோ வ்க்ஷேப்யோ ஹரிகேஶேப்யோ
நமஸ்தாராய நமஶ்ஶம்வே ச மயோவே ச
நம: ஶங்கராய ச மயஸ்கராய ச
நம: ஶிவாய ச ஶிவதராய ச
நமஸ்தீர்த்யாய ச கூல்யாய ச
நம: பார்யாய சாவார்யாய ச
நம: ப்ரதரணாய சோத்தரணாய ச
நம ஆதார்யாய சாலாத்யாய ச
நம: ஶஷ்ப்யாய ச ஃபேந்யாய ச
நம: ஸிகத்யாய ச ப்ரவாஹ்யாய ச ॥ 8 ॥

நம இரிண்யாய ச ப்ரபத்யாய ச
நம: கிஶிலாய ச க்ஷயணாய ச
நம: கபர்திநே ச புலஸ்தயே ச
நமோ கோஷ்ட்யாய ச க்ஹ்யாய ச
நமஸ்தல்ப்யாய ச கேஹ்யாய ச
நம: காட்யாய ச ஹ்வரேஷ்டாய ச
நமோ ஹ்ரய்யாய ச நிவேஷ்ப்யாய ச
நம: பாஸவ்யாய ச ரஜஸ்யாய ச
நம: ஶுஷ்க்யாய ச ஹரித்யாய ச
நமோ லோப்யாய சோலப்யாய ச
நம ஊர்வ்யாய ச ஸூர்ம்யாய ச
நம: பர்ண்யாய ச பர்ணஶத்யாய ச
நமோ(அ)பகுரமாணாய சாபிக்நதே ச
நம ஆக்கிதே ச ப்ரக்கிதே ச
நமோ வ: கிரிகேப்யோ தேவாநா ஹ்யேப்யோ
நமோ விக்ஷீணகேப்யோ நமோ விசிந்வத்கேப்யோ
நம ஆநிர்ஹதேப்யோ நம ஆமீவத்கேப்ய: ॥ 9 ॥

த்ராபே அந்ஸஸ்பதே ரித்ரந்நீலலோஹித ।
ஏஷாம் புருஷாணாமேஷாம் பஶூநாம் மா பேர்மா(அ)ரோ மோ ஏஷாம்
கிஞ்சநாமமத் ॥
யா தே ருத்ர ஶிவா தநூ: ஶிவா விஶ்வாஹ பேஷஜீ ।
ஶிவா ருத்ரஸ்ய பேஷஜீ தயா நோ ம் ஜீவஸே ॥
இமா ருத்ராய தவஸே கபர்திநே க்ஷயத்வீராய ப்ரராமஹே மதிம்॥
தா ந: ஶமஸத் த்விபதே சதுஷ்பதே விஶ்வம் புஷ்டம் க்ராமே
அஸ்மிந்நநாதுரம் ॥
ம்டா நோ ருத்ரோத நோ மயஸ்க்தி க்ஷயத்வீராய நமஸா விதேம தே ।
யச்ஞ் ச யோஶ்ச மநுராயஜே பிதா தஶ்யாம தவ ருத்ர ப்ரணீதௌ ॥
மா நோ மஹாந்தமுத மா நோ அர்கம்
மா ந உக்ஷந்த முத மா ந உக்ஷிதம் ।
மா நோ(அ)வதீ: பிதரம் மோத மாதரம் ப்ரியா மா
நஸ்தநுவோ ருத்ர ரீரிஷ: ॥
மாநஸ்தோகே தநயே மா ந ஆயுஷி மா நோ கோஷு
மா நோ அஶ்வேஷு ரீரிஷ: ।
வீராந்மா நோ ருத்பாமிதோ(அ)வதீர் ஹவிஷ்மந்தோ
நமஸா விதேம தே ॥
ஆராத்தே கோக்ந உத பூருஷக்நே க்ஷயத்வீராய
ஸும்நமஸ்மே தே அஸ்து ।
ரக்ஷா ச நோ அதி ச தேப்ரூஹ்யதா ச ந:
ஶர்ம யச் த்விர்ஹா: ॥
ஸ்துஹி ஶ்ருதம் ர்தஸம் யுவாநம் ம்ந்ந பீம முபஹத்நுமுக்ரம் ।
ம்டா ஜரித்ரே ருத்ர ஸ்தவாநோ அந்யந்தே
அஸ்மந்நிவபந்து ஸேநா: ॥
பரிணோ ருத்ரஸ்ய ஹேதிர்வ்ணக்து பரி த்வேஷஸ்ய துர்மதிரகாயோ: ।
அவ ஸ்திரா மவத்ப்யஸ்தநுஷ்வ மீட் வஸ்தோகாய
தநயாய ம்ய ॥
மீடுஷ்டம ஶிவதம ஶிவோ ந: ஸுமநா வ ।
பரமே வ்க்ஷ ஆயுந்நிதாய க்த்திம் வஸாந
ஆசர பிநாகம் பிப்ரதாஹி ॥
விகிரி விலோஹித நமஸ்தே அஸ்து வ: ।
யாஸ்தே ஸஹஸ்ர ஹேதயோந் யமஸ்மந் நிவபந்து தா: ॥
ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரதா பாஹுவோஸ்தவ ஹேதய: ।
தாஸாமீஶாநோ வ: பராசீநா முகா க்தி ॥ 10 ॥

ஸஹஸ்ராணி ஸஹஸ்ரஶோ யே ருத்ரா அதிபூம்யாம் ।
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜநே (அ)வந்வாநி தந்மஸி ॥
அஸ்மிந் மஹத்யர்ணவே (அ)ந்தரிக்ஷே வா அதி ॥
நீலக்ரீவா: ஶிதிகண்டா: ஶர்வா அ: க்ஷமாசரா: ॥
நீலக்ரீவா: ஶிதிகண்டாதிவ ருத்ரா உபஶ்ரிதா: ॥
யே வ்க்ஷேஷு ஸஸ்பிஞ்ஜரா நீலக்ரீவா விலோஹிதா: ॥
யே பூதாநாமதிபதயோ விஶிகாஸ: கபர்திந: ॥
யே அந்நேஷு விவித்யந்தி பாத்ரேஷு பிதோ ஜநாந் ॥ ।
யே பதாம் பதிரக்ஷய ஐலப்தா யவ்யு: ॥
யே தீர்தாநி ப்ரசரந்தி ஸ்காவந்தோ நிஷங்கிண: ॥
ய ஏதாவந்தஶ்ச பூயாஸஶ்ச திஶோ ருத்ரா விதஸ்திரே
தேஷா ஸஹஸ்ர யோஜநே (அ)வந்வாநி தந்மஸி ॥
நமோ ருத்ரேப்யோ யே ப்திவ்யாம் யே(அ)ந்தரிக்ஷே
யே திவி யேஷாமந்நம் வாதோ வர்ஷமிஷவஸ்தேப்யோ
ஶ ப்ராசீர் ஶ க்ஷிணா ஶ ப்ரதீசீர் ஶோதீசீர் ஶோர்த்வாஸ்தேப்யோ
நமஸ்தே நோ ம்யந்து தே யம் த்விஷ்மோ யஶ்ச நோ த்வேஷ்டி
தம் வோ ஜம்பேதாமி ॥ 11 ॥

த்ர்யம்கம் யஜாமஹே ஸுந்திம் புஷ்டிவர்நம் ।
உர்வாருகமிவ ந்நாந் ம்த்யோர் முக்ஷீய மா(அ)ம்தாத் ॥
யோ ருத்ரோ அக்நௌ யோ அப்ஸு ய ஓஷதீஷு
யோ ருத்ரோ விஶ்வா புவநா(அ)(அ)விவேஶ
தஸ்மை ருத்ராய நமோ அஸ்து ॥
தமுஷ்டுஹி ய: ஸ்விஷு: ஸுந்வா யோ விஶ்வஸ்ய க்ஷயதி பேஷஜஸ்ய ।
யக்ஷ்வாமஹே ஸௌமநஸாய ருத்ரம் நமோபிர்தேவமஸுரம் துவஸ்ய ॥
அயம் மே ஹஸ்தோ வாநயம் மே வத்தர: ।
அயம் மே விஶ்வபேஷஜோ(அ)ய ஶிவாபிமர்ஶந: ॥
யே தே ஸஹஸ்ரமயுதம் பாஶா ம்த்யோ மர்த்யாய ஹந்தவே ।
தாந் யஜ்ஞஸ்ய மாயயா ஸர்வாநவ யஜாமஹே ।
ம்த்யவே ஸ்வாஹா ம்த்யவே ஸ்வாஹா ॥
ஓம் நமோ வதே ருத்ராய விஷ்ணவே ம்த்யுர்மே பாஹி ।
ப்ராணாநாம் க்ரந்திரஸி ருத்ரோ மா விஶாந்தக: ।
தேநாந்நேநாப்யாயஸ்வ ॥

॥ ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥