panca gitam
  • venu gitam
    pranaya gitam
    gopika gitam
    yugala gitam
    bramara gitam